Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Wstęp deklaracji

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www http://www.osb.bytom.pl/  Dane teleadresowe jednostki:

 

Dane adresowe:Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu ul. Jagiellońska 21-23, 41-902 Bytom, tel. 32 787 01 01, e-mail: sbaletowa@interia.pl, sekretariat.baletowa@gmail.com.

strona www:  www.osb.bytom.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2016

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

 

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marta Wieczorek 
Telefon: 32 787 01 01 wew.10

 

adres: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu ul. Jagiellońska 21-23, 41-902 Bytom tel. 32 787 01 01, e-mail: sbaletowa@interia.pl, sekretariat.baletowa@gmail.com.

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Szkoły jest pięciopiętrową kamienicą adaptowaną na potrzeby edukacyjne. Charakteryzuje się wąską klatką schodową i wąskimi korytarzami, u wejścia do szkoły jest recepcja, gdzie jest możliwość załatwienia sprawy petenta - osoby niepełnosprawnej - poza kolejnością przez pracownika szkoły.
  2. Budynek nie posiada wind.
  3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym po uprzednim poinformowaniu sekretariatu.
  4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf